Autoimmune thyroiditis

Autoimmune thyroiditis: See: Hashimoto thyroiditis.