Hyperplasia, benign prostatic

Hyperplasia, benign prostatic: See: Benign prostatic hyperplasia.