Hyperplasia of the prostate, nodular

Hyperplasia of the prostate, nodular: See: Benign prostatic hyperplasia.