Drain, Jackson Pratt

Drain, Jackson Pratt: See: JP drain.